google

10% KEDVEZMÉNY A WEBÁRUHÁZON KERESZTÜL - KUPONKÓD: "PRO10"

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi irányelvek

I.
Alapvető rendelkezések

 1. A személyes adatok kezelője a Szlovák Törvénytár személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. többször módosított törvénye  (a továbbiakban: Törvény„) 5.§-a (1) bekezdése o) pontja értelmében az adatkezelő jogi személy:  Plotbase s.r.o., cégjegyzékszám: 45 674 515, Pečnianska ulica 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, bejegyezve Pozsony I. Kerületi Bírósága Bíróság cégjegyzékébe, jegyzék: Sro, bejegyzés száma: 66950/B (a továbbiakban: "Adatkezelő").
  2. Az adatkezelő elérhetőségei:
  cím: Pečnianska 5, 85101 Bratislava
  e-mail: plotbase@plotbase.hu
  telefonszám: 0915171049
  3. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító, vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.
  4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. Bármilyen kérdés esetén forduljon a cég ügyvezetőjéhez, akit a plotbase@plotbase.hu e-mail címen érhet el.

 1. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

  1. Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyekhez az Ön hozzájárulása által fért hozzá, illetve olyan személyes adatokat, amelyeket harmadik féltől kapott az Ön munkaviszonya, megbízási jogviszonya vagy egyéb olyan kapcsolata során, amely az adatkezelő tevékenységének teljesítéséhez kapcsolódik, és hatással van a személyes adatok kezelésére.
  2. Az adatkezelő az Ön azonosítási és kapcsolattartási jellegű, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait kezeli.

 2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja
  1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja (célja):

az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a Törvény 13. §-a (1) bekezdése b) pontja szerint,

a munkaviszonnyal és a hasonló kapcsolatokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a Törvény 13.§-a (1) bekezdése b) pontja szerint,

az adatkezelő kötelezettségeinek teljesítése, amely a Törvény 13. §-a (1) bekezdése a törvény 1. c) pontja szerinti különleges szabályozás értelmében szükséges,

az Ön hozzájárulása a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezeléshez (különösen reklámcélú közlemények és hírlevelek küldéséhez) a Törvény 13.§-a (1) bekezdése a) pontja szerint árura vagy szolgáltatásra vonatkozó megrendelés hiányában.

 1. A személyes adatok kezelésének célja:

az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogainak és kötelezettségeinek feldolgozása és gyakorlása; a megrendelés leadásakor olyan személyes adatok megadása szükséges, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (családi név és utónév, e-mail cím, telefonszám; ha Ön cég számára rendel árut vagy szolgáltatást, akkor a cégadatok, valamint a szállítási cím megadása is szükséges); a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, mivel a személyes adatok megadása nélkül a szerződés megkötése vagy annak üzemeltető általi teljesítése nem lehetséges,

munkaviszony esetén a munkaviszony megkötéséhez szükséges feladatok ellátása és a munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb tevékenységek,

a jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése, amelyeket az adatkezelő olyan külön jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján kap, amelyek a Szlovák Köztársaság vonatkozásában kötelező érvényűek, és az adatkezelő ezeket a jogszabályokat és szerződéseket köteles betartani,

az érintett vagy más természetes személy életének, egészségének vagy vagyonának védelméhez szükséges feladatok ellátása,

kereskedelmi célú hirdetések küldése és egyéb marketingtevékenységek ellátása.

 1. Az adatkezelő a Törvény 28.§-a szerinti automatizált döntéshozatalt nem végez.

 1. A személyes adatok tárolásának ideje
  1. Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbi ideig tárolja:

az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a jelen szerződéses kapcsolatokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig);

mindaddig, amíg a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonják, de legfeljebb 5 évig, ha a személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján történik;

a külön jogszabályokban és az Adatkezelő belső dokumentumaiban meghatározott ideig, amelyeket az Adatkezelő a céges székhely címén tárolja, és ezek az információk az érintettek számára az adatkezelő honlapján elérhető kérelem alapján hozzáférhetők, amelyet az érintett az adatkezelő székhelyének címére jogosult megküldeni, a címben az alábbi jelszó feltüntetésével: „adatkezelési tisztviselő”; a kérelmet elektronikus úton a plotbase@plotbase.hu e=mail címre is lehetséges elküldeni.

 1. A tárolási időszak lejártát követően Adatkezelő a személyes adatokat a Rendeletben és a Törvényben meghatározott módon törli.

 1. A személyes adatok címzettjei (az Adatkezelő alvállalkozói)
  1. A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akik

alkalmazással és a honlap üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak,

az adatkezelő könyvelését látják el,

futárszolgálatok, amelyek a megrendelt termékek kiszállítását végzik,

marketingszolgáltatásokat nyújtó személyek,

 1. Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba (nem uniós országba) vagy nemzetközi szervezetnek nem továbbítja.

VI.
Információs rendszerek, amelyekben a személyes adatokat feldolgozásra kerül
Az Adatkezelő vonatkozásában a személyes adatok feldolgozására szolgáló információs rendszerek:
-    Money S3 számviteli szoftver
-    A Plotbase s.r.o. saját rendszere 1. Az Ön jogai
  1. A Törvényben meghatározott feltételek mellett Ön jogosult:

a személyes adatokhoz hozzáférni a Törvény 21.§-a alapján,

a személyes adatok helyesbítésére a Törvény 22.§-a alapján, vagy az adatkezelés korlátozására a Törvény 24.§-a alapján,

a személyes adatok törlésére a Törvény 23.§-a alapján,

az adatkezelés elleni tiltakozásra a Törvény 27.§-a alapján,

a személyes adatok hordozhatóságára a Törvény 26.§-a alapján,

az adatkezeléshez való hozzájárulás írásban vagy elektronikus úton történő visszavonására az Adatkezelő jelen Feltételek III. pontjában feltüntetett címére megküldött értesítés által.

 1. Ön jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

  VIII.
  A személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek
  1. Adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében.
  Adatkezelő technikai intézkedéseket hozott meg az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztosítására, különösen jelszavakkal, vírusirtókkal, titkosítással és tűzfalakkal kapcsolatosan.
  3. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz kizárólag az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

 1. Záró rendelkezések
  1. Az alkalmazáson vagy a honlapon keresztül történő megrendelés leadásával Ön megerősíti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, és azt teljes egészében elfogadja.
  2. Az elektronikus űrlapban található jelölőnégyzet bejelölésével Ön elfogadja a jelen Feltételeket. A hozzájáruló jelölőnégyzet bejelölésével Ön megerősíti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, és azt teljes egészében elfogadja..
  3. Az Üzemeltető jogosult a jelen Feltételeket módosítani. Az adatvédelmi tájékoztató módosított verzióját Adatkezelő a honlapon közzéteszi, illetve a megadott e-mail címre Önnek is megküldi az adatvédelmi tájékoztató frissített változatát.

A jelen Feltételek 2020. január 1-től érvényesek.

Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó eljárás

Az érintett a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) és a Szlovák Törvénytár személyes adatok védelméről ésegyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018. sz. törvénye (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) szerinti jogainak gyakorlására jogosult.

Az érintettek egyes jogai részletesebben a Plotbase s.r.o., cégjegyzékszám: 45 674 515, Pečnianska ulica 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, bejegyezve Pozsony I. Kerületi Bírósága Bíróság cégjegyzékébe, jegyzék: Sro, bejegyzés száma: 66950/B (a továbbiakban: „Jogi személy”) honlapján érhetők el ahttps://www.plotbase.hu/menu/ochrana-osobnych-udajovcímen, valamint (adott esetben) azokat a Rendelet 15-22., 77., 78., 79., 82. cikkei, illetve az Adavédelmi törvény 21-28., 38.§-ai szabályozzák

Az érintett a Rendelet vagy az Adatvédelmi törvény szerinti jogait a Jogi személlyel mint Adatkezelővel szemben kérelem benyújtásával gyakorolhatja, az alábbiak szerint:

A felelős személy elérhetőségei:

Levelezési cím: Plotbase s.r.o., adatvédelmi tisztviselő, Pečnianska ulica 5, 851 01 Pozsony - Petržalka városrész
E-mail: plotbase@plotbase.hu

A Jogi személy mint Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérésére a rendelet 15-22. cikke vagy (adott esetben) az Adatvédelmi törvény 21-28.§ cikkei alapján hozott intézkedésekről. Ez az időszak szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát. A jogi személy a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett személyt a határidő meghosszabbításáról, a határidő elmulasztásának okaival együtt. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett eltérő értesítési módot kérelmez.

Ha a Jogi személy az érintett kérelme alapján nem tesz intézkedéseket, haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmulasztásának okairól, valamint arról, hogy a felügyeleti hatóságnál (Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.: +421/2/3231 3214); e-mail: statny.dozor@pdp.gov.hu, https://dataprotection.gov.hu) panaszt nyújthat be, valamint hogy a Rendelet szerinti bírósági jogorvoslati kérelem benyújtására vagy az Adatvédelmi törvény szerinti személyes adatvédelmi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtására jogosult.

Az érintett kérésére minden tájékoztatást, értesítést és intézkedést ingyenesen szükséges nyújtani. Ha az érintett kérelmei nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy ésszerűtlenek, különösen ismétlődő jellegük miatt, a Jogi személy jogosult:

a) a tájékoztatás vagy értesítés megadásának vagy a kért intézkedés megtételének adminisztratív költségeit figyelembe véve ésszerű díjat követelni; illetve
(b) a kérelem teljesítését megtagadni.

A Jogi személyt terheli annak bizonyítása, hogy a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy ésszerűtlen.

Ha a Jogi személynek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15-21. cikkében említett kérelmet benyújtó természetes személy személyazonosságát illetően, vagy az Adatvédelmi törvény 21-27.§-ai alapján (adott esetben), jogosult érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk megadását kérni.

Amennyiben a Jogi személy adatkezelőként nagy mennyiségű információt dolgoz fel az érintettre vonatkozóan, az érintettől kérheti, hogy a tájékoztatás megadása előtt határozza meg, hogy a kérelem mely információkra vagy adatkezelési tevékenységekre vonatkozik.

A Jogi személy, mint adatkezelő, a személyes adatok helyesbítéséről vagy törléséről, illetve az adatkezelés korlátozásáról, amelyet a .../.../EK rendelet 16. cikke, 17. cikkének (1) bekezdése, vagy 18. cikke, illetve a Törvény 22.§-a, 23.§-a (1) bekezdése szerint (adott esetben) köteles minden olyan címzettet köteles értesíteni, akivel a személyes adatokat közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítést igényel. A Jogi személy tájékoztatja az érintettet ezekről a címzettekről, ha az érintett ezt kéri.

Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról
(az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelmezők)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („Rendelet”), valamint a Szlovák Törvénytár személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018. sz. törvénye ("Törvény") alapján az adatkezelő:Plotbase s.r.o., ID cégjegyzékszám: 45 674 515, Pečnianska ulica 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, bejegyezve Pozsony I. Kerületi Bírósága Bíróság cégjegyzékébe, jegyzék: Sro, bejegyzés száma: 66950/B (a továbbiakban: "Adatkezelő") a külön jogszabályokban meghatározott mértékben és feltételekkel kezeli az Ön személyes adatait. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet az érintett kérésére az érintett jogainak gyakorlása érdekében hozott intézkedésekről.

Ez a személyes adatok feldolgozásáról szóló tájékoztató (a továbbiakban: "Tájékoztató") alapvető információkat nyújt az Ön jogairól, amikor az adatkezelő személyes adatokat kezel, valamint tájékoztatást nyújt a személyes adatokhoz való hozzáférésről.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA, JOGALAPJA ÉS MEGŐRZÉSI IDEJE

Az Ön személyes adatait az érintett által a Rendelet, illetve a Törvény III. fejezete szerint gyakorolt jogok nyilvántartása és megoldása céljából kezeljük. A személyes adatok fenti célú kezelésének jogalapja az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a 6. cikk (1) bekezdése c) pontja alapján a Rendeletből vagy a Törvényből adódóan.
A Rendelet vagy a Törvény szerinti jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy személyazonosságának megerősítéséhez szükséges személyes adatok megadásának elmulasztása azt eredményezheti, hogy az érintett kérelmét nem dolgozzák fel megfelelően.

A személyes adatokat a kérelem benyújtásától számított 5 évig tároljuk.

AZ ÖNRE VONATKOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő a természetes személy, aki érintettként gyakorolja jogait, alábbi jogait kezeli:

-    családi név, utónév és megszólítás
-    cím, és
-    egyéb olyan személyes adatok, amelyekre az érintett által érvényesített jog vonatkozik.

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

Az Ön személyes adatait kizárólag a Rendeletben vagy a Törvényben meghatározott törvényes feltételek alapján kezeljük. Amikor az adatkezelő személyes adatokat kezel, Ön az érintett, azaz. az a személy, akinek a személyes adatait kezelik. Az adatkezelő törvényi kötelezettsége, hogy az Ön személyes adatait ellenőrzés, felügyeleti tevékenység során, illetve felhatalmazott hatóságok vagy intézmények kérésére átadja, ha ezt a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok előírják. Az Ön személyes adatait biztonságosan, az adatkezelő biztonsági irányelvének megfelelően és kizárólag addig tároljuk, amíg az az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges. Az Ön személyes adataihoz kizárólag az adatkezelő által az Ön személyes adatainak kezelésére felhatalmazott személyek férhetnek hozzá, akik az adatkezelő utasításai alapján, az adatkezelő biztonsági irányelvének megfelelően kezelik azokat. Az Ön személyes adatai az adatkezelő tárolási irányelvének megfelelően biztonsági mentésre kerülnek. Az Ön személyes adatait a tárolási irányelvnek megfelelően haladéktalanul és teljes mértékben töröljük a biztonsági mentések közül. A biztonsági másolatokon tárolt személyes adatok az adatvédelmi incidensek, különösen az adatvédelmi incidens következtében bekövetkező adatelérhetőségi sérülések megelőzésére  szolgálnak. Az Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy az adatok biztonsági mentése a Rendelet és a Törvény biztonsági követelményeinek megfelelően történjen.

Az Ön személyes adatai nem képezik automatizált döntéshozatal tárgyát, beleértve a profilalkotást is. Nem adjuk ki az Ön személyes adatait, és nem továbbítjuk az Ön személyes adatait harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek.

AZ ÉRINTETTEK RENDELET ÉS TÖRVÉNY SZERINTI JOGAI

A Rendelet vagy a Törvény részletes tájékoztatást tartalmaz az Ön adatvédelmi jogairól, a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről és azok korlátairól. Ön bármikor tájékoztatást kérhet az Önre vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, illetve azok feldolgozásának korlátozását, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen. A legfontosabb rendelkezéseket az alábbiakban foglaljuk össze.

Hozzáféréshez való jog 

Önnek joga van ahhoz, hogy másolatot kapjon az Önről tárolt személyes adatokról, valamint tájékoztatásban részesüljön arról, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait. A legtöbb esetben az Ön személyes adatait írásos, papíralapú formában kapja meg, kivéve, ha Ön eltérő tájokztatást kérelmez. Ha Ön elektronikus úton kérte ezt az információt, akkor azt - amennyiben ez technikailag lehetséges - elektronikus úton kapja meg.

Helyesbítéshez való jog

Ésszerű lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy az Önről tárolt információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Ha úgy véli, hogy a birtokunkban lévő információk pontatlanok, hiányosak vagy elavultak, kérjük, ne habozzon kérni tőlünk ezen információk módosítását, frissítését vagy kiegészítését.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk személyes adatainak törlését, például ha az Önről gyűjtött személyes adatok már nem szükségesek az adatkezelés eredeti céljának teljesítéséhez. Az Ön jogát azonban a valamennyi releváns körülmény fényében szükséges értékelni. Például bizonyos jogi és szabályozási kötelezettségeink esetén nem biztos, hogy eleget tudunk tenni az Ön kérésének.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk személyes adatai használatának megszüntetését. Például, ha úgy gondolja, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontatlanok lehetnek, vagy ha úgy gondolja, hogy már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak felhasználására.

Adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Ön által megadott személyes adatok továbbítását egy másik, Ön által választott harmadik félnek. A hordozhatósághoz való jog azonban csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Öntől hozzájárulás vagy olyan szerződés alapján szereztünk meg, amelynek Ön szerződő fele volt.

Tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van tiltakozni a jogos érdekeink érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen. Ha nincs kényszerítő erejű jogos okunk az adatkezelésre, és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a továbbiakban nem fogjuk kezelni az Ön személyes adatait.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet vagy a Törvényt, joga van panaszt tenni az alábbi felügyeleti hatóságnál: Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefonszám: + 421 /2/ 323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.hu.

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről
(SÜTI fájlok)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbiakban: „Rendelet") és a Szlovák Törvénytár  személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018. sz. törvénye  (a továbbiakban” "Törvény”) értelmében az adatkezelő: Plotbase s.r.o., ID No: 45 674 515, Pečnianska ulica 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, bejegyezve Pozsony I. Kerületi Bírósága Bíróság cégjegyzékébe, jegyzék: Sro, bejegyzés száma: 66950/B (a továbbiakban: "Adatkezelő") az Ön személyes adatait a külön jogszabályokban meghatározott mértékben és feltételekkel kezeli.

Mik azok a SÜTIK és mi a céljuk?

A weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében néha kisméretű adatfájlokat, úgynevezett SÜTIKET tárolunk az Ön eszközén.

A SÜTI egy kisméretű szöveges fájl, amelyet egy weboldal tárol az Ön számítógépén vagy mobileszközén, amikor Ön a honlapot böngészi. Ennek a fájlnak a segítségével a weboldal egy bizonyos ideig megőrzi az Ön műveleteire és preferenciáira vonatkozó információkat, hogy Önnek ne kelljen azokat újra megadnia, amikor legközelebb meglátogatja a honlapot vagy böngészi annak egyes oldalait.

A SÜTI fájlokat a szerver ideiglenesen annak céljából használja, hogy tárolja az Ön tevékenységére vonatkozó információkat, így Ön kényelmesen folytathassa a böngészést ott, ahol legutóbb abbahagyta a honlapon. A SÜTI fájlok közlik a szerverrel, mely oldalakat kell megjeleníteni, így nem kell Önnek ezekre emlékeznie és elölről kezdenie a böngészést. A SÜTI úgy működik, mint egy könyvjelző a weboldalon.

Az adatkezelés célja és a SÜTIKEN keresztül szerzett személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Az adatkezelő a SÜTIK segítségével gyűjtött személyes adatokat statisztikai célokra és a honlap forgalmának nyomon követése céljából kezeli.

A honlap felhasználójának a SÜTI fájlok által gyűjtött személyes adatait az adatkezelő a felhasználónak a személyes adatok feldolgozásához adott önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont.

Hogyan tudom megváltoztatni a SÜTI beállításaimat?

A legtöbb elérhető böngésző automatikusan elfogadja a SÜTI fájlokat. Ha nem szeretné használni a SÜTI fájlokat, vagy törölnie kell őket, vagy el kell utasítani azok tárolását. Ez a böngésző beállításainak módosításával lehetséges. Az Ön által használt böngésző típusától függően általában a Segítség funkcióban vagy a böngésző beállításaiban találhat további információkat. Ha Ön a SÜTI fájlok használatát elutasítja, továbbra is látogathatja a weboldalt, de előfordulhat, hogy egyes funkciói nem működnek megfelelően.

A SÜTIK törlésétől és elutasításáról, valamint az ilyen fájlokkal kapcsolatos egyéb információkért látogasson el például a www.allaboutcookies.org weboldalra.


Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről
(ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ("Rendelet") és a Szlovák Törvénytár személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018. sz. törvénye ("Törvény") alapján az adatkezelő: Plotbase s.r.o., cégjegyzékszám: 45 674 515, Pečnianska ulica 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, bejegyezve Pozsony I. Kerületi Bírósága Bíróság cégjegyzékébe, jegyzék: Sro, bejegyzés száma: 66950/B (a továbbiakban: "Adatkezelő") az Ön személyes adatait a külön jogszabályokban meghatározott mértékben és feltételekkel kezeli.

Ez a személyes adatok feldolgozásáról szóló tájékoztató (a továbbiakban: "Tájékoztató") alapvető információkat nyújt az Ön jogairól, amikor az adatkezelő személyes adatokat kezel, valamint tájékoztatást nyújt a személyes adatokhoz való hozzáférésről.


A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA, JOGALAPJA ÉS TÁROLÁSI IDEJE

 1. Ellenőrző tevékenység

Az adatkezelő az Ön személyes adatait a következők teljesítésével kapcsolatban kezeli:

a) a társaság általánosan alkalmazandó jogszabályi kötelezettségei a Rendelet 6. cikke (1) bekezdése c) pontja és a Törvény 13.§-a (1) bekezdése c) pontja szerint,

b) a vállalkozó szerződéses feltételei, a szerződéses jogviszonyból és a társaság belső szabályzataiból eredő munkafolyamatok, kötelezettségek és feladatok betartásának ellenőrzése céljából, a társaság vagyonának és pénzügyi érdekeinek védelméhez, valamint a szerződés megfelelő teljesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján a Rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontja és a Törvény 13.§-a (1) bekezdése f) pontja szerint,

c) az adatkezelőre vonatkozó kötelezettségek, amikor olyan személyes adatokat kezel, amelyek az érintett vagy más természetes személy életének, egészségének vagy vagyonának védelméhez szükségesek (munkavédelem, egyéni védőeszközök stb.) a Rendelet 6. cikke (1) bekezdése d) pontja és a Törvény 13.§-a (1) bekezdése d) pontja szerint.

Adatvédelmi incidens észlelése, dokumentálása, kivizsgálása vagy célhoz kötötten történő kivizsgálása esetén a nyilvántartásokat a személyes adatok kezelésének céljának eléréséhez szükséges intézkedések befejezéséig szükséges megőrizni.


 1. Könyvelés

Az Ön személyes adatait az adatkezelő könyvelési kötelezettségeinek teljesítése céljából is kezeljük a Rendelet 6. cikke (1) bekezdése d) pontja, illetve a Törvény 13.§-a (1) bekezdése c) pontja szerint (főként a Szlovák Törvénytár számvitelről szóló 431/2002. sz. többször törvényéből és az általános forgalmi adóról szóló 222/2004. sz. többször módosított törvényéből eredő kötelezettségek). A számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatokat a számviteli bizonylatok tárgyévét követő 10 évig tároljuk.

 1. Ügyfél-beszállítói kapcsolatok

A szerződéskötést megelőző és szerződéses jogviszony alapján, amelyben Ön szerződéses félnek minősül, a Rendelet 6. cikke  (1) bekezdése b) pontja, illetve a Törvény 13.§-a (1) bekezdése b) pontja szerint. valamint az adatkezelő jogos érdeke alapján a Rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontja, illetve a Törvény 13.§-a (1) bekezdése f) pontja értelmében az Ön személyes adatait elsősorban a vevői és szállítói szerződések keretében, mint a szerződéses kapcsolatok megkötéséhez és teljesítésének biztosításához szükséges adatokat kezeljük.

Az adatkezelő az Ön személyes adatait a szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a Rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontja és a Törvény 13.§-a (1) bekezdése f) pontja alapján szerinti jogos érdek alapján is kezelheti a követelések vagy nyújtott ellátások biztosítása és a hitelkockázat értékelése céljából.

Személyes adatait vagy közvetlenül az Ön hozzájárulása által ismerjük meg, illetve ha Ön olyan személy, aki jogosult annak a vállalatnak a nevében eljárni, amellyel szerződéses kapcsolatba lépünk, vagy az Ön munkáltatójától teszünk azokra szert, mint a kapcsolattartás biztosításához szükséges adatokr  a szerződés tárgyának teljesítésével kapcsolatban, illetve továbbá a közhiteles nyilvántartásokból (cégjegyzék, kereskedelmi nyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás, stb.) szerzett adatokat kezeljük. Ha Ön nem közli személyes adatait, az adatkezelő nem léphet szerződéses kapcsolatba Önnel, amennyiben a személyes adatok kezelése szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez.

Az Ön személyes adatait a szerződéses kapcsolat fennállásának időtartamáig, majd a szerződés lejártát követő 50 évig archiválási céllal tároljuk.

 1. Peres eljárások és peren kívüli igényérvényesítés

Személyes adatait az adatkezelő peren kívüli igényérvényesítése, jogi követeléseinek bizonyítása, érvényesítése és védelme céljából is kezelhetjük. A személyes adatok fent említett célból történő feldolgozásának jogalapja a vállalat jogos érdeke a Rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontja, illetve a Törvény 13.§-a (1) bekezdése f) pontja szerint.

Az Ön személyes adatait a bírósági eljárás vagy a peren kívüli igényérvényesítés végleges lezárását követő 50 évig tároljuk. A tárolási határidő a bírósági eljárás vagy a peren kívüli igényérvényesítés jogerős befejezésének évét követő év első napján veszi kezdetét.

 1. Végrehajtási eljárások

Személyes adatait az adatkezelő jogi követeléseinek végrehajtása és az azokkal kapcsolatos bizonyítása, gyakorlása, védelme céljából is kezelhetjük. A személyes adatok fent említett célból történő feldolgozásának jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (a Rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontja, illetve a Törvény 13. cikke (1) bekezdése f) pontja), amennyiben az adatkezelő a végrehajtási eljárásban felperesként jár el. Abban az esetben, ha az adatkezelő a végrehajtási eljárásban kötelezettként vagy segítségnyújtásra kötelezett harmadik félként jár el, a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelőnek a Szlovák Törvénytár bírósági végrehajtókról és végrehajtási tevékenységekről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 233/1995. sz. többször módosított törvényéből eredő jogi kötelezettségének teljesítése. Ez a jogalap a Rendelet 6. cikke (1) bekezdése c) pontja és a Törvény 13.§-a (1) bekezdése c) pontja szerinti rendelkezésekent alapul.

Az Ön személyes adatait a végrehajtási eljárás végleges lezárásától számított 50 évig tároljuk. A tárolási határidő a végrehajtási eljárás jogerős befejezésének évét követő év első napján kezdődik.

 1. Ügyfél általi kérelmek, panaszok, reklamációk és káresemények

A szerződéskötést megelőző és szerződéses jogviszony alapján, amelyben Ön szerződéses félnek minősül, a Rendelet 6. cikke  (1) bekezdése b) pontján, valamint az adatkezelő jogos érdekén alapul a Rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontja, illetve a Törvény 13.§-a törvény 1. f) pontja értelmében; az Ön személyes adatait az Ön kérelmeinek, panaszainak és reklamációinak megoldása és kezelése érdekében kezeljük (beleértve a biztosítási igényeket), ha Ön a mi jelenlegi vagy volt ügyfelünk, vagy ha Ön panasszal vagy reklamációval élt a társaság felé.

Az Ön személyes adatait a kérelem, panasz, reklamáció és káresemény kezelésének időtartama során, majd ezt követően archiválás céljából a kérelem, panasz, reklamáció vagy káresemény kezelésének naptári évétől számított 10 évig kezeljük.

 1. A személyes adatok egyéb kezelése

A személyes adatoknak az adatkezelő által a jelen tájékoztatóban nem meghatározott egyéb célokból történő kezelésére vonatkozó további információkat a vállalat honlapján találja a https://www.plotbase.hu/menu/ochrana-osobnych-udajov címen.


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Ön személyes adatait kizárólag a Rendeletben vagy a Törvényben meghatározott törvényes feltételek alapján kezeljük. Amikor az adatkezelő személyes adatokat kezel, Ön érintett személy, vagyis az a személy, akinek a személyes adatait kezelik. Az adatkezelő törvényi kötelezettsége, hogy az Ön személyes adatait ellenőrzés, felügyeleti tevékenység során, illetve felhatalmazott hatóságok vagy intézmények kérésére átadja, ha ezt a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok előírják.

Az Adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően, különösen ügyvédek, jogi képviselők, közjegyzők, végrehajtók, könyvvizsgálók, biztosítótársaságok (amelyeknél az Adatkezelő biztosítással rendelkezik), bankok, a Szlovák Posta a.s., közvetítők (ha az Adatkezelő nevében személyes adatok kezelésével bízták meg őket) és más, a vonatkozó jogszabályok értelmében jogosult szervezetek számára közölje. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban megfelelően szerződést kötött az adatfeldolgozóival, amely biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

Az Ön személyes adatait az adatkezelő biztonsági irányelvének megfelelően biztonságosan tároljuk. Az Ön személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő által az Ön személyes adatainak kezelésére felhatalmazott személyek férhetnek hozzá, akik az Adatkezelő utasításai alapján és az Adatkezelő biztonsági irányelvének megfelelően kezelik azokat.

Az Ön személyes adatai az adatkezelő tárolási irányelvének megfelelően biztonsági mentésre kerülnek. Az Ön személyes adatait a tárolási irányelvnek megfelelően haladéktalanul és teljes mértékben töröljük a biztonsági mentések közül. A biztonsági másolatokon tárolt személyes adatok az adatvédelmi incidensek, különösen az adatvédelmi incidens következtében bekövetkező adatelérhetőségi sérülések megelőzésére  szolgálnak. Az Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy az adatok biztonsági mentése a Rendelet és a Törvény biztonsági követelményeinek megfelelően történjen.

A jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból feldolgozott személyes adatai nem képezik automatizált döntéshozatal tárgyát, beleértve a profilalkotást, és nem adjuk ki vagy továbbítjuk személyes adatait harmadik országokba.

FELELŐS SZEMÉLY

A személyes adatok biztonságos kezelését és a Rendeletnek és a Törvénynek való megfelelést a Felelős személy felügyeli, akihez Ön fordulhat, ha élni kíván jogaival.

A felelős személy elérhetőségei:

Levelezési cím: Plotbase s.r.o., adatvédelmi tisztviselő, Pečnianska ulica 5, 851 01 Pozsony - Petržalka városrész
E-mail: plotbase@plotbase.hu      

AZ ÉRINTETT RENDELET ÉS A TÖRVÉNY SZERINTI JOGAI

A Rendelet vagy az Adatvédelmi törvény részletes tájékoztatást tartalmaz a személyes adatok védelmével kapcsolatos, érintettként Önt megillető jogokról, az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről, valamint azok korlátairól (különösen a Rendelet vagy az Adatvédelmi törvény 1., 15-22., 77., 79. és 82. cikke, valamint a Törvény 21.-28.§-ai és 38.§-a). Ön bármikor tájékoztatást kérhet az Önre vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, illetve azok kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat a személyes adatok jogos érdek alapján történő feldolgozása ellen, és jogosult élni az adathordozhatósághoz való jogával. A legfontosabb rendelkezéseket az alábbiakban foglaljuk össze.

Tájékoztatáshoz való jog 

Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait kezeli, az Ön külön kérése nélkül is tájékoztatni köteles Önt az Önre vonatkozó adatokról, beleértve a személyes adatok kezelésének főbb jellemzőit, mint például a kezelés célját, jogalapját és a tárolási (kezelési) időtartamot, az Adatkezelő és adott esetben képviselőjének személyazonosságát és elérhetőségét, a személyes adatok címzettjeit (a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása esetén a megfelelő mértékű és adekváns garanciák feltüntetésével, az Adatkezelő vagy harmadik felek jogos érdekeit a személyes adatok jogos érdeken alapuló kezelése esetén, valamint az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit (beleértve a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel jogát). Automatizált döntéshozatal esetén, beleértve a profilalkotást is, az érintettet érthető módon tájékoztatni szükséges az alkalmazott eljárásról, valamint az ilyen adatkezelés jelentőségéről és az érintettre gyakorolt várható következményeiről. Az Adatkezelő a fenti információkat a Személyes adatok kezelésére vonatkozó információk rendelkezésre bocsátásával közli  Önnel. A fentiek nem vonatkoznak arra az esetre, ha Ön mint érintett már rendelkezik ezekkel az információkkal.

Az adatokhoz való hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférjen a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, a címzett vagy címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat továbbították vagy továbbítják (különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettek), a személyes adatok tervezett tárolási ideje, ha ez pontosan nem közölhető, akkor a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai, az érintettnek a személyes adatai védelméhez fűződő jogai és jogorvoslati lehetőségei (beleértve a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel jogát), valamint a személyes adatok forrására vonatkozó információk, ha a személyes adatokat nem Öntől, mint érintettől szereztük meg. Az Ön kérésére az Adatkezelő másolatot biztosít az Önre vonatkozó, kezelt személyes adatokról. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeknek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat megszerzéséhez való jog nem sértheti mások jogait és szabadságait. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően tájékoztatja Önt a lehetőségekről, az alkalmazott eljárásról, a lehetséges költségekről és a másolat biztosításának további részleteiről. Ha Ön elektronikus úton nyújtott be kérelmet, az információkat egy általánosan használt elektronikus formátumban kapja meg, kivéve, ha Ön más kézbesítési módot igényel.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó helytelen személyes adatokat. Az adatkezelés céljait illetően Ön jogosult arra, hogy hiányos személyes adatait kiegészítse, többek között további információk megadásával.

Törléshez való jog (az "elfeledtetéshez" való jog)

Önnek joga van továbbá ahhoz, hogy az adatkezelőtől kérje az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, és az adatkezelő köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha bizonyos okok fennállnak. Az okok, amelyek miatt az adatkezelő köteles az Ön kérésére törölni az Ön személyes adatait, a teljesség igénye nélkül az alábbiak: a személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; Ön visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; a személyes adatok kezelése jogellenesen történt, vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs kényszerítő erejű jogos indoka; a személyes adatokat az uniós jog vagy az adatkezelőre alkalmazandó tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni szükséges; illetve a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben gyűjtötték. Bizonyos esetekben az adatkezelő nem tudja teljesíteni az Ön kérelmét, például ha a személyes adatok kezelése a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához, az uniós jog vagy az adatkezelőre alkalmazandó tagállami jog alapján adatkezelést előíró jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közérdekű feladat végrehajtásához, közegészségügyi közérdekből, közérdekű archiválás céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetek valamelyikében:

(a) ön vitatja a személyes adatok pontosságát egy olyan időszak alatt, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
(b) az adatkezelés jogellenes, és Ön tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását igényli;
(c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljainak teljesítéséhez, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
(d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen - mindaddig, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelést a fent említett okok miatt korlátozták, az ilyen személyes adatok - a tráolás kivételével - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők. Az adatkezelő köteles tájékoztatni Önt, mielőtt az adatkezelés korlátozását feloldják.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő, akinek az adatokat átadta, ezt megakadályozná, ha:

(a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul (amelynek Ön szerződő fele); és
(b) ha az adatkezelés automatizált eszközökkel történik.

 1. adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy személyes adatait - amennyire ez technikailag lehetséges - az egyik adatkezelőtől közvetlenül egy másik adatkezelőhöz továbbítsák. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érinti a törléshez való jogra vonatkozó rendelkezéseket. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatoknak az adatkezelő jogos érdekei alapján történő kezelése ellen, beleértve a fenti rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Az adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A hozzájárulás visszavonásának korlátlan időtartamú joga 

Amennyiben az adatkezelő az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának ugyanolyan egyszerű módon kell történnie, mint annak megadásának. Ön visszavonhatja hozzájárulását az adatkezelő székhelyének címére vagy a Felelős személy e-mail címére küldött üzenet által, vagy a megadott hozzájárulásban meghatározott módon.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet vagy a Törvényt, joga van panaszt tenni az alábbi felügyeleti hatóságnál: Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefonszám: + 421 /2/ 323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.hu.

Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Önnek joga van bírósági jogorvoslathoz, ha úgy véli, hogy az Ön jogait a személyes adatainak a Rendeletet vagy a Törvényt sértő kezelése következtében megsértették. A keresetet (pert) az adatkezelő székhelye szerinti tagállam bíróságán vagy az Ön megszokott tartózkodási helye (lakcíme) szerinti bíróságon előtt nyújthatja be.


Felelős személy

A személyes adatok biztonságos feldolgozását és a személyes adatok feldolgozása során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (általános adatvédelmi rendelet) és a Szlovák Törvénytár személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018. sz. törvényének való megfelelést a Plotbase s.r.o. társaság részéről a személyes adatok feldolgozásáért felelős személy felügyeli, aki a társaság ügyvezető igazgatója. Ha élni kíván a jogaival, az illetékes személlyel a következő elérhetőségeken keresztül léphet kapcsolatba:
-    a társaság bejegyzett székhelyének címén: Plotbase s.r.o., GDPR felelős személy, Pečnianská ulica 5, 851 01 Bratislava - Petržalka

-    e-mailben a következő címen: plotbase@plotbase.hu

 

Tájékoztatás kérése az Ön személyes adatainak a Plotbase, s.r.o. (cégjegyzékszám: 45674515) történő kezelésével kapcsolatban
Plotbase - Kérelem.docx

 

Heureka


A Hiteles vásárlók program keretében, amelyben webáruházunk is részt vesz, elektronikus kérdőívek segítségével mérjük az Ön elégedettségét a vásárlással kapcsolatban. Ezeket minden alkalommal elküldjük Önnek, amikor Ön nálunk vásárol, kivéve, ha a Szlovák Törvénytár elektronikus kommunikációról szóló 351/2011. sz. többször módosított törvénye 62.§-a értelmében Ön nem utasíthatja vissza a közvetlen marketing célú e-mailek küldését. A Hiteles vásárlók program keretében a személyes adatok kérdőívek küldése céljából történő kezelése jogos érdekünk alapján történik, amely abban áll, hogy megállapítsuk az Ön elégedettségét a nálunk történő vásárlással kapcsolatban. A kérdőívek küldéséhez, a visszajelzések értékeléséhez és elemzéséhez piaci pozíciónknak megfelelően adatfeldolgozót veszünk igénybe ,aki a Heureka.hu portál üzemeltetője. A Heureka.hu e célból továbbíthatja az Ön által vásárolt árukra vonatkozó információkat és az Ön e-mail címét. Az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek saját céljaikra az elektronikus kérdőívek kiküldése során. Ön bármikor tiltakozhat a Hiteles vásárlók program keretében küldött elektronikus kérdőívek ellen; a kérdőívet tartalmazó e-mailben található hivatkozás segítségével a további kérdőívek megküldését visszautasíthatja. Tiltakozás esetén a továbbiakban nem küldünk Önnek kérdőíveket.